Cập nhật thông tin, chính sách giá và báo giá cho các cá nhân tổ chức